Jaguar na víkend

Soutěžní otázky
Něco o VásPřečetl/a jsem si soutěžní podmínky a souhlasím s nimi.

Podmínky soutěže

I.
Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je DEKOM SYSTEM, s.r.o., IČ: 25256548, se sídlem Hradecká 537, Polabiny, 530 09 Pardubice (dále jen „organizátor“).

II.
Soutěž

Organizátor vyhlašuje a pořádá na území České republiky, marketingovou soutěž, zaměřenou na podporu automobilové značky Jaguar, nazvanou „Jaguar na víkend“ (dále jen „soutěž“), která je upravena a řídí se výlučně dále uvedenými pravidly (dále jen „pravidla“).

Závazný text pravidel je zveřejněn na webových stránkách organizátora http://www.jaguarnavikend.cz/.

III.
Doba a místo konání

Soutěž je zahájena dne 17.5.2018 v 6:00 a končí dne 25.5.2018 v 17:00

Soutěž probíhá prostřednictvím webových stránek http://www.jaguarnavikend.cz/. a https://www.facebook.com/JaguarCarsCZ/.

IV.
Podmínka účasti

Zúčastnit soutěže se může každá fyzická osoba starší dvacetjedna (21) let, která splní veškeré podmínky těchto pravidel. Státní příslušnost účastníka není rozhodující. Podmínkou pro účast v soutěži není zakoupení jakéhokoli zboží či služeb.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v zaměstnaneckém poměru k organizátorovi soutěže či jsou k nim v poměru osob blízkých.

Osoba, která uvede nepravdivé údaje či se dopustí jiného porušení těchto pravidel nebo jednání v rozporu s dobrými mravy, může být organizátorem ze soutěže vyloučena, případně takové osobě může být odepřena výhra. O vyloučení účastníka ze soutěže rozhoduje výlučně a s konečnou platností organizátor.

V.
Registrace do soutěže

Registrovat se do soutěže je možné od okamžiku zveřejnění těchto pravidel až do jejího ukončení, které je zároveň datem skončení registračního období.

Účastníkem soutěže se fyzická osoba stává zahájením soutěže po předchozí registraci na soutěžních webových stránkách www.jaguarnavikend, za současného splnění těchto podmínek:
– účastník se stane fanouškem (Líbí se mi (LIKE)) – https://www.facebook.com/JaguarCarsCZ/.
– účastník bude sdílet jakýkoliv promo status, umístěné na stránkách https://www.facebook.com/JaguarCarsCZ/ a to bez modifikace.
– účastník zodpoví správně na všechny otázky v soutěžním formuláři umístěném na stránce : http://www.jaguarnavikend.cz/

Počet registrací jedné osoby není omezen v případě, stane-li se účastník v rámci různých registrací fanouškem https://www.facebook.com/JaguarCarsCZ/.

VI.
Soutěž

Soutěž je zahájena okamžikem splněním podmínky dle čl. III. těchto podmínek.

Po skončení registračního období bude organizátorem sestavena databáze registrací účastníků, kteří splnili veškeré podmínky registrace dle těchto pravidel a správně zodpověděli soutěžní otázku, a to v pořadí dle času registrace.

Výhercem soutěže se stane ten z účastníků na základě náhodného výběru pomocí webové služby http://random-ize.com/pick-from-list/ dne 28.5.2018.

VII.
Hlavní výhra

Hlavní výhrou v soutěži je zapůjčení vozu značky Jaguar na víkend – předání vozu dojde v domluvenou sobotu v 11:00 v Hradci Králové – vrácení vozidla do 16:00 následující neděli, maximální dojezd je 400 km (každý další km nad tuto hodnotu se bude doplácet částkou 7 Kč / km). Detailní podmínky užívání vozu, pojištění a případná spoluúčast budou upřesněny ve smlouvě o zápujčce vozu.

Výherce na 2. místě dostane poukázku v hodnotě 1000 Kč na merchandising značky Jaguar.
Výherce na 3. místě dostane poukázku v hodnotě 500 Kč na merchandising značky

VIII.
Souhlas s pravidly soutěže, ochrana osobních údajů

Registrací do soutěže uděluje účastník svůj souhlas s pravidly této soutěže, jakož i k tomu, aby pořadatel po dobu tří let od zveřejnění těchto pravidel zpracovával účastníkem soutěže sdělené osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to v rozsahu údajů sdělených prostřednictvím registrace.

Účastník má právo udělený souhlas odvolat, a to písemným sdělením zaslaným na adresu sídla organizátora. V souladu s ustanovením § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, má účastník dále právo požádat organizátora o vysvětlení či požadovat, aby organizátor odstranil závadný stav v případě, kdy účastník zjistí nebo se domnívá, že organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Dále se účastník může domáhat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů. Údaje jsou účastníkem soutěže poskytovány organizátorovi dobrovolně a svůj souhlas s jejich zpracováním může účastník kdykoliv písemně odvolat.

Účastník souhlasí rovněž s tím, aby veškeré audiovizuální materiály, které budou pořízeny organizátorem v rámci soutěže, zahrnující zejména jeho slovní či osobnostní projevy, jakož i fotografie a nahrávky zachycující účastníka byly šířeny všemi známými způsoby a pro všechny účely, vč. reklamních účelů organizátora.

Účastník souhlasí rovněž s tím, aby byly jeho kontaktní údaje použity organizátorem k zasílání zpráv souvisejících s činností organizátora.

IX.
Závěrečná ustanovení

Účasti v soutěži ani výhry se nelze domáhat soudní cestou. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit výhru věcí obdobné hodnoty a obdobného typu.

Organizátor neodpovídá za případné vady výhry, veškeré nároky může výherce uplatňovat po dodavateli výhry.

Organizátor zároveň neodpovídá za jakékoliv technické závady vzniklé v souvislosti s přenosem dat či za výpadky či nedostupnost telekomunikačních služeb, které účastníkovi způsobí nemožnost účastnit se jakékoliv fáze soutěže, a to ani těch, které se vyskytnou či projeví na technických zařízeních organizátora.

O všech námitkách vznesených účastníky rozhoduje výlučně a s konečnou platností organizátor.

Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv a bez náhrady odložit, přerušit anebo zcela zrušit. Stejně tak je oprávněn dle svého uvážení jednostranně měnit nebo doplňovat pravidla, a to kdykoliv po celou dobu jejího trvání. Veškeré změny pravidel či jiné informace týkající se soutěže vyhlašuje organizátor na soutěžních webových stránkách http://www.jaguarnavikend.cz/